Folkkampanjen
mot Nato

Vänner

 

Alternativ för Sverige

Vi stödjer dessa paroller, och det innebär att vi verkar för att värdlandsavtalet med Nato ska rivas upp och att det militära samarbetet med USA dras ned.

En anslutning till Nato är en säkerhetspolitisk risk för Sverige och därmed övriga Norden. Nato är en institution där medlemsländerna avsäger sig försvars- och säkerhetspolitiskt självbestämmande och underkastas utländsk militär och politisk makt. Kärnvapenalliansen Nato har helt andra geopolitiska intressen än ett litet neutralt land som Sverige och vid händelse av ett svenskt Natomedlemskap är risken överhängande att Sverige dras in i konflikter som inte angår oss. Sverige har i alltför stor utsträckning deltagit i Natoledda krig som äventyrar vår neutralitet. Internationella insatser där Sverige utövar militär makt ska föregås av folkomröstning där svenska folket har vetorätt.